THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ezb Cosmeceuticals
Head office: No. 30 Viet Hung Street, Viet Hung Ward, Long Bien District, Hanoi City.
Phone: 0936-655-655
Email: ezbvietnam@gmail.com
Opening hours: Mon-Sun: 8:00 am – 4:00 pm
Normal working day

Ngày lễ làm việc bình thường

Form liên hệ